Formalności po zakończeniu budowy


W momencie ukończenia inwestycji budowy domu, budynku usługowego inwestor musi pamiętać o części formalnej wieńczącej całą inwestycje która uprawomocnia do użytkowania.

Według art. 57 ustawy Prawo Budowlane inwestor jest zobowiązany do dopełnienia formalności odbiorowych w których skład wchodzą:

– oryginał dziennika budowy, czyli urzędowego dokumentu określającego przebieg, chronologię prac oraz zdarzeń jakie miały miejsce podczas trwania inwestycji. Finalizując budowę kierownik budowy dokonuje wpisu kończącego dziennik tym samym składamy  go wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy w nadzorze budowlanym w ciągu 14 dni od zakończenia prac.

– oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac wraz z kopią uprawnień budowlanych  i aktualnym zaświadczeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

– protokół odbioru przyłącza energetycznego od zakładu energetycznego, administratora sieci – można przedstawić ksero umowy z zakładem energetycznym, która to jest wystarczająca przy procedurze odbiorowej.

– protokół badania wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z kopia uprawnień elektrycznych i aktualnym zaświadczeniem przynależności do Izby.

oświadczenie zakończenia prac gazowych kierownika robót gazowych wraz z kopią uprawnień i aktualnym zaświadczeniem przynależności do  izby.

– protokół odbioru przyłącza gazowego od zarządcy sieci.

protokół odbioru wewnętrznych instalacji gazowych wraz z kopią uprawnień i aktualnym zaświadczeniem przynależności do  izby.

– protokół odbioru przyłącza wodociągowego lub zewnętrznej instalacji wodociągowej (wodociąg prywatny) wraz z kopią uprawnień i aktualnym zaświadczeniem przynależności do Izby         lub  w przypadku posiadania studni protokół odbioru obudowy studni.

– protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego lub zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo)  wraz z kopią uprawnień i aktualnym zaświadczeniem przynależności do Izby.

– protokół odbiorowy z  kontroli przewodów kominowych, spalinowych oraz wentylacyjnych.

protokół odbioru wewnętrznych instalacji wodnych wraz z kopią uprawnień i aktualnym zaświadczeniem przynależności do Izby.

 – protokół odbioru wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych wraz z kopią uprawnień i aktualnym zaświadczeniem przynależności do Izby.

– protokół odbioru wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania wraz z kopią uprawnień i aktualnym zaświadczeniem przynależności do Izby.

– protokół odbioru i montażu kotła centralnego ogrzewania wraz z kopią uprawnień i aktualnym zaświadczeniem przynależności do Izby. W związku ze zmianami dotyczących ochrony środowiska narzuconymi przez Unię Europejską aktualnie montowane kotły na paliwo stałe muszą spełniać wygórowane normy emisji określane jako klasa 5.

Przy wyborze pieca należy się kierować deklaracją zgodności kotła zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 1 sierpnia 2017 w sprawie kotłów na paliwo stałe, które określa szczegółowe wymagania dla wprowadzenia do obrotu i użytkowania kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej do 500 kW”.

– kompletna dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.

Załączniki:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy