Projektowanie przyłączy wodno kanalizacyjnych – Projekty wod kan

Cały proces rozpoczynamy od uzyskania warunków technicznych wydanych przez odpowiedni organ zazwyczaj zakład wodociągowy, mapy zasadniczej do celów projektowych oraz mapy zagospodarowania terenu celem określenia ewentualnych kolizji z innymi mediami np. gazem.

Kolejno dokonuje się ustaleń z inwestorem w kwestii przebiegu trasy mediów (wodno – kanalizacyjnych), następnie wykonujemy pomiary niwelacyjne terenu celem określenia wysokości.

W sytuacji braku pomieszczenia spełniającego wymogi do instalacji zestawu wodomierzowego wewnątrz obiektu, projektuję się studnie wodomierzową na terenie działki inwestora.